Biuro Teatralne

Delfini

Kontakt

Formacja Delfini Biuro Artystyczno-Reklamowe Maria Olesiak
31-952 Kraków, os. Urocze 1
NIP: 6780041821
tel. 606747336, 126471933
Konto: PKO BP 56 1020 2892 0000 5402 0754 4978

Zadzwoń lub napisz maila

phone-1

+48 606 747 336

mail-1

biuro@teatralne-delfini.pl

whatsapp-1

WhatsApp

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowych przedstawieniach? Zapisz się do newslettera!

Please provide your name
podaj prawidłowy numer telefonu
Please enter your message


There were some errors that need to be fixed

Regulamin

sprzedaży biletów

Regulamin internetowej sprzedaży biletów, na spektakle organizowane przez Formację Rozwoju Delfini Biuro Teatralne, za pośrednictwem strony internetowej www.teatralne-delfini.pl

ZOBACZ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży online biletów na spektakle organizowane przez Formację Rozwoju Delfini Biuro Teatralne PRO NLP, 31-952 Kraków, os.Urocze 1, NIP:6780041821 i realizowane za pośrednictwem strony internetowej www.teatralne-delfini.pl (aplikacja KUP BILET).
 2. Sprzedaż biletów on-line na dany spektakl realizowana jest od momentu wprowadzenia biletów do sprzedaży, zgodnie z niniejszym Regulaminem sprzedaży, a kończy się na 1 dzień roboczy przed terminem danego wydarzenia z zastrzeżeniem pkt. VII. 6 niniejszego Regulaminu.
 3. Ze sprzedaży internetowej wyłączona jest część biletów, których sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio przez Kasy teatrów i instytucji kultury, w których prezentowane jest dane wydarzenie.
 4. Zakup biletów on-line możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu.

II. ZAMÓWIENIE I ZAKUP

 1. Kupujący dokonuje wyboru spektaklu na określony dzień i godzinę oraz postępuje zgodnie z instrukcjami aplikacji KUP BILET wyświetlanymi po jej uruchomieniu przy wybranej przez Kupującego pozycji repertuarowej.
 2. Jednorazowo można zakupić nie więcej niż 10 biletów.
 3. Od momentu zaznaczenia wybranych miejsc na sali Kupujący ma 15 minut na złożenie zamówienia, po upływie tego czasu należy ponownie rozpoczęć procedurę zakupu.
 4. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Kupujący zostaje przekierowany na stronę serwisu Przelewy24.pl za pośrednictwem którego dokonuje zapłaty za bilety.
 5. Podana cena jest ceną brutto, zawiera należy podatek VAT oraz opłatę manipulacyjną serwisu Przelewy24.pl.
 6. Zamówienie nieopłacone w czasie podanym na etapie przyjmowania zlecenia, zostaje automatycznie anulowane.
 7. Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres wskazany w zamówieniu o pomyślnym zrealizowaniu transakcji i dokonaniu zakupu biletów, a w przypadku braku płatności w wyznaczonym czasie, o anulowaniu zamówienia.
 8. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Formację Rozwoju Delfini informacji o wykonaniu płatności.
 9. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety on-line, po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego z opcją wystawienia faktury VAT i po podaniu danych do faktury.

III. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 1. Zakupione on-line bilety są honorowane przy wejściu na dane wydarzenie pod warunkiem wydrukowania ich w należytej jakości i po okazaniu osobom wpuszczającym na widownię.
 2. Spektakle rozpoczynają się punktualnie. Widzowie spóźnieni, nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy (jeśli spektakl nie ma przerwy, bilet traci ważność).
 3. W przypadkach opisanych w ust. 2 Kupujący nie ma prawa domagania się od Formacji Rozwoju Delfini udziału w spektaklu, zamiany biletu na inny lub zwrotu kwoty uiszczonej za bilet.

IV. ZWROT BILETU

 1. Kupujący ma prawo do zwrotu lub zamiany biletu zakupionego on-line jedynie w przypadku odwołania spektaklu.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Formacja Rozwoju Delfini bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 3. Kupujący, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu w formie e-maila wysłanego na adres biuro@teatralne-delfini.pl Formacja Rozwoju Delfini w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia:
 • a) zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek Kupującego wskazany w formularzu zwrotu biletu, dostępnym na stronie internetowej www.teatralne-delfini.pl, albo
 • b) poinformuje Kupującego o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

V. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży biletów na spektakle organizowane przez Formację Rozwoju Delfini, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@teatralne-delfini.pl
 2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 7 dni od daty powzięcia przez Kupującego informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Decyzja Formacji Rozwoju Delfini w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Kupujący o decyzji Formacji Rozwoju Delfini zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną.
 5. Formacja Rozwoju Delfini zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Kupującym.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupujących jest Formacja Rozwoju Delfini, 31-952 Kraków, os.Urocze1/13. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Formację Rozwoju Delfini z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania prawa polskiego.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Formację Rozwoju Delfini w zakresie niezbędnym do realizacji sprzedaży biletu oraz, za odrębną zgodą Kupującego, w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane osobom lub podmiotom trzecim.
 3. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych. W celu usunięcia lub poprawienia swoich danych Kupujący powinien się skontaktować z Formacją Rozwoju Delfini poprzez e-mail: biuro@teatralne-delfini.pl

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Formacja Rozwoju Delfini nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, na potrzeby obsługi procesu internetowej sprzedaży biletów na spektakle Formacji Rozwoju Delfini.
 2. Formacja Rozwoju Delfini nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Kupujących na stronie www.teatralne-delfini.pl
 4. Formacja Rozwoju Delfini zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Formacji Rozwoju Delfini. W przypadku zmiany Regulaminu, Formacja Rozwoju Delfini zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
 5. Formacja Rozwoju Delfini zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości strony internetowej, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Kupujących o swoich zamiarach, a także czasowego zawieszania działania strony internetowej i czasowego zawieszania możliwości zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej.
 6. Formacja Rozwoju Delfini zastrzega, że korzystanie ze strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Kupującego. Formacja Rozwoju Delfini nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie ze strony internetowej będzie przebiegać bez błędów, wad, czy przerw. Formacja Rozwoju Delfini nie odpowiada za:
  a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania strony internetowej bądź też jej czasowej niedostępności;
  b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Kupującego;
  c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze strony internetowej;
 7. Formacja Rozwoju Delfini zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów on-line w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

UKRYJ

Scroll to Top